ADAM van DUREN

ADAM van DUREN
Tysk arkitekt och skulptör som var verksam i Sverige under senare delen av 1400 och början av 1500-talet. Verk av honom finns i koret av Linköpingsdomen, i Stockholms Storkyrka, på Glimmingehus i Skåne. Frustugan eller borgkapellet, är husets rikast dekorerade med kalkstensreliefer av jungfru Maria med barnet och korsfästelsen, signerad 1505. Sammanställning: 1449 Glimmingehus. 1505 relief Glimmingehus. 1503 bildsten Konung Hans. 1510 gravsten Tycho Brahe. 1506 restaurering och torrläggning av kryptan i Lund. 1514 Brunnskaret med satiriska motiv i Lunds domkyrka. Södra tvärskeppsgaveln med inslaget fönster och stävpelaren i sydöstra hörn. 1512 Ärkebiskop Birger Gunnarssons sarkofag. 1512-1518 Reparation av tornpartiet. 1500-talets andra decennium: en tresidig predikstol av sandsten. 1524 Norra tvärskeppsgaveln, samt angränsande väggpartier med tredelat fönster. Korsvalvet i norra korsarmen utbyttes. Gravsten i kryptan, Anders massen. 1525 Minnessträvpelare. 1527 Mittskeppets norra arkadrad en åsna. Basens södra sida en mänsklig gestalt. Sockeln på Malmöhus slott.
Bild. Glimmingehus.